Zapytania ofertowe – dotacje

Zapraszamy do składania ofert na zakup urządzeń:

ploter drukujący w technologii uv,
oprogramowanie 3D,
– walcerka,
– aplikacja mobilna.

———————————————————————————————————————————-

Wyniki postępowań:

piła formatowa,
okleiniarka prostolinijna,
– centrum obróbcze,
– odciąg wiórów.

———————————————————————————————————————————-

Zapraszamy do składania ofert na zakup urządzeń:

piła formatowa,
okleiniarka prostolinijna,
– centrum obróbcze,
– odciąg wiórów.

———————————————————————————————————————————-

Wyniki postępowania – zapytanie ofertowe

Pobierz dokument – wyniki postępowania

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-12-2019

Numer ogłoszenia

27010

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:
a) pisemnie w biurze Zamawiającego:
• ul. Górki 18/3, 60-204 Poznań
w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16.00 dnia 23.12.2019b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres biura firmy, tj.
biurze Zamawiającego:
• ul. Górki 18/3, 60-204 Poznań
w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16.00 dnia 23.12.2019

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Polcyn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8535673

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój Firmy Mabit poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych i wdrożenie do oferty nowej modułowej, kastomizowalnej zabudowy ” dofinasowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców”, nabór numer: POIR.02.03.05-IP.03-00-001/19.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój Firmy Mabit poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych i wdrożenie do oferty nowej modułowej, kastomizowalnej zabudowy ” dofinasowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców”, nabór numer: POIR.02.03.05-IP.03-00-001/19.

Celem projektu jest stworzenie projektu wzorniczego modułowej kastomizowalnej zabudowy, Zabudowa modułowa odznaczać się będzie następującymi cechami:
1. możliwość montażu bez konieczności wykorzystania specjalistycznych urządzeń
2. możliwość łatwego montażu i demontażu do gabarytów efektywnych pod względem logistycznym.
3. możliwość stworzenia koncepcji zabudowy modułowej i realizacji jej zlecenia za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.
4. możliwość użytkowania na zewnątrz
5. możliwość kastomizacji

Przedmiot zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.12.2020 r.

Opracowanie projektu wzorniczego obejmie:

1) Strategia działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych

ZAKRES USŁUGI: Koszt obejmuje opracowanie strategii działań niezbędnych do opracowania nowych projektów wzorniczych, w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych. Dokument będzie definiował wszystkie zamierzenia Wnioskodawcy względem produktów końcowych.

2) Opracowanie wzorów użytkowych, wykonanie wstępnych wizualizacji projektu wzorni-czego

ZAKRES USŁUGI: Zakres usługi / parametry:
– zaprojektowanie formy obiektu przy zachowaniu podstawowych funkcjonalności
– opracowanie graficzne nowego wzoru użytkowego w kilku wariantach
– zaprojektowanie wnętrza obiektu
– wizualizacje i rendery bryły obiektu
– wizualizacje i rendery wnętrza kontenera ekspozycyjnego
– zaprojektowanie i wizualizacje funkcjonalności i modułowości

3) Opracowanie technicznych rozwiązań konstrukcyjnych, obliczenia wytrzymałościowe
ZAKRES USŁUGI: Zakres usługi / parametry
– Zaprojektowanie konstrukcji nośnej
– Zaprojektowanie konstrukcji ścianek bocznych i wewnętrznych
– Zaprojektowanie poszycia i wewnętrznego obicia ścian, a także sposobu ich montażu
– Obliczenia konstrukcyjne na wytrzymałość zaprojektowanych elementów

4) Opracowanie sposobów połączeń modułów
ZAKRES USŁUGI: Zakres usługi / parametry
– Zaprojektowanie elementów łączących moduły kontenera ekspozycyjnego
– obliczenia konstrukcyjne
– produkcja prototypowych
– testy połączeń

5) Opracowanie projektu rozwiązań multimedialnych produktu, zaprojektowanie instalacji elektrycznej
ZAKRES USŁUGI: Zakres usługi / parametry
– Opracowanie wymagań pod kątem dostępnych multimediów
– projekt instalacji elektrycznej uwzględniający multimedia i potrzebę dowolnego łączenia w całość kilku modułów

6) Selekcja materiałów pod kątem dostępności, użyteczności, ognioodporności, wytrzy-małości na warunki atmosferyczne i obciążenia

ZAKRES USŁUGI: Zakres usługi / parametry
– analiza rynku pod kątem dostępnych materiałów rekomendowanych w procesie projekto-wym,
– zakup szerokiego spectrum towarów pozwalający na przeprowadzenie testów
– wstępna obróbka zakupionych materiałów
– testy wytrzymałościowe materiałów

7) Wykonanie prototypu składającego się z co najmniej dwóch modułów
ZAKRES USŁUGI: Zakres usługi / parametry
– Budowa dwóch modułów wraz z zaprojektowanym wyposażeniem meblowym kontenera ekspozycyjnego. Należy przedstawić minimum 3 koncepcje projektowe i wizualizacje projektowanego modułowego kontenera ekspozycyjnego

8) Testy prototypu
ZAKRES USŁUGI: Zakres usługi / parametry
– testy prototypu w tym kilkukrotny montaż i demontaż, pakowanie i transport prototypu – sprawdzenie zachowania elementów narażonych na uszkodzenie podczas spedycji docelo-wego produktu

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

I. Od oferenta wymaga się posiadania określonego doświadczenia:
a) posiadają min. 5 letnie (liczonego od dnia zakończenia terminu składania ofert) doświadczenie w projektowaniu i produkcji elementów ekspozycyjnychNa potwierdzenie powyższych faktów Oferent przedłoży wraz z ofertą stosowne referencje lub protokoły zdawczo-odbiorcze.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

II. Od Oferenta wymaga się posiadania określonych zasobów kadrowych:

Wykonawca musi dysponować co najmniej:
a. 1 osobą odpowiedzialną za przygotowanie koncepcji i wizualizacji produktu – posia-dającą minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu graficznym, w tym projek-towaniu 3D
b. 1 osobą odpowiedzialną za opracowanie strategii wdrażania nowego produktu – posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie obejmujące tworzenie strategii pro-mocyjnych i produktowych
c. 1 osobą będącą profesjonalnym projektantem tj. projektantem, który posiada wy-kształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projek-ty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specja-listyczne, ekspozytory wystawiennicze, systemy ekspozycyjne) lub świadczonych usług

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III. Od Oferenta wymaga się określonych zasobów ekonomicznych:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy winni:

a) Posiadać obroty ze sprzedaży za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
b) Przedstawić polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnascie tysięcy złotych).

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach:
a. modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych wskaźników;
b. zmiany szczegółowych terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z zastrzeżeniem terminów określonych w kryteriach, za które Oferent otrzyma punkty);
c. zmiany sposobu i terminu płatności wynagrodzenia wynikające ze zmian w zakresie przedmiotu umowy wprowadzonych w trakcie jej realizacji lub innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d. zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub dokumentów programowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
będącego częścią załącznika nr 1;
b) oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiącego część załącznika nr 1;
c) oświadczenie Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, stanowiącego część załącznika nr 1;
d) Załączy do oferty:

w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 3.5.1 I a)
poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające należyte świadczenie usług projektowania i produkcji elementów ekspozycyjnych, tj. referencje lub protokoły zdawczo-odbiorcze, z których wynikać będzie rodzaj świadczonych usług, okres ich świadczenia oraz należyte wykonanie usługi przez Wykonawcę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wskaże min. 1 zrealizowaną usługę projektowania i produkcji elementów ekspozycyjnych; w każdym roku, składającym się na 5 letni okres doświadczenia.

w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 3.5.1 II
należy wypełnić i podpisać załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3.5.1 III a)
poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumenty w postaci sprawozdania finansowego, a w przypadku jego braku, kserokopii dokumentów CIT lub PIT dokumentujących osiągnięty obrót ze sprzedaży za ostatni zamknięty rok obrotowy na poziomie minimum 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3.5.1 III b)
poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumenty w postaci polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 60 pkt.
a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).
b) ocena kryterium zgodnie z wzorem:cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 60 pkt
c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punkty.Termin wykonania: 40 pkt.
Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w ramach kryterium przyznawana będzie zgodnie z określonymi poniżej wagami:
a) do 120 dni kalendarzowych – 40 pkt;
b) od 121 do 180 dni kalendarzowych – 20 pkt;
c) powyżej 181 dni kalendarzowych – 0 pkt.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
b) Oferenci, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
c) Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
d) Oferenci, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

„Mabit” Studia realizacji Reklamowych Waldemar Polcyn

Adres

Górki 18/3

60-204 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 8535673

NIP

7781041166

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/19