Walcerka – zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021 z dnia 20.04.2021

Opis

Dostawa: Walcarka do blachy Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy • urządzenie do kształtowania blach aluminiowych i stalowych, – Szerokość – 1270 mm – Maks. grubość blachy – 2,5 mm – Średnica rolki do 86 mm • waga minumum 150 kg • szkolenie stanowiskowe: minimum 8h • solidna metalowa konstrukcja • dostawa i wyładunek urządzenia

Okres gwarancji : minimum 12 miesięcy

Kody CPV: 43710000-3 Maszyny do walcowania metalu

Miejsca realizacji: Poznań, Polska

Typ: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis: Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe: TAK

Opis:  CENA: 80pkt a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). b) ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej x 80 pkt / cena oferowana c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punkty.

 

Czy kryterium cenowe: NIE

Opis: Czas dostawy: max 20pkt Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w ramach kryterium przyznawana będzie zgodnie z określonymi poniżej wagami: a) do 15 dni*– 20pkt; b) od 16 do 30dni*– 10 pkt; c) od 31 do 40dni*– 5 pkt, d) Powyżej 40dni*– 0 pkt (* dnia kaneldarzowe)

 

Pliki do pobrania:
– zapytanie ofertowe 
– załącznik nr 1