Piła formatowa – zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020 z dnia 13.11.2020

Termin składania ofert: 2020-11-24 16:00:00

Data opublikowania ogłoszenia: 2020-11-13

Planowany termin podpisania umowy: 2020-12

—————————————————————————————————————

Powstaje w kontekście projektu:

POIR.02.03.05-30-0073/19 – Rozwój Firmy Mabit poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych i wdrożenie do oferty nowej modułowej, kastomizowalnej zabudowy

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach: a. modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych wskaźników; b. zmiany szczegółowych terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z zastrzeżeniem terminów określonych w kryteriach, za które Oferent otrzyma punkty); c. zmiany sposobu i terminu płatności wynagrodzenia wynikające ze zmian w zakresie przedmiotu umowy wprowadzonych w trakcie jej realizacji lub innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d. zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub dokumentów programowych.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2020-11-13

  1. 1. Zapytanie ofertowe

    Pobierz

  2. 2. Wzór formularza ofertowego

    Pobierz

—————————————————————————————————————

 

Część 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020 z dnia 13.11.2020

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Opis

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 30.04.2021 r. Piła formatowa – urządzenia nowe lub używane Specyfikacja: – Urządzenie przeznaczone do cięcia prostolinijnego materiałów takich jak dibond, sklejka, płyty wiórowe meblowe, MDF, plexiglass, kompozyty aluminiowe, PVC, hips itp. • Średnica piły głównej Ø 300 ÷ 450 mm • Maksymalna wysokość piłowania 145 mm • Maksymalna szerokość piłowania (przy liniale wzdłużnym) 1300 mm • Szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym 30 ÷ 3000 mm • Minimalny wymiar blatu 1210x640mm • Urządzenie wyposażone w wózek posuwowy • Minimalna długość cięcia na wózku – 3000mm • Moc silnika głównego minumum 6 kW • Prędkość obrotowa wrzeciona 3500, 4500, 6000 obr./min. • Przechył piły tarczowej 0° ÷ 45° – sterowany elektronicznie z panelu sterującego • Podnoszenie piły sterowane elektronicznie z panelu sterującego • Średnica końcówki wrzeciona głównego Ø 30mm • Średnica piły wrzecionka podcinającego (współpraca tylko z piłą Ø300, Ø350mm) Ø 120 ÷ 130 mm • Moc silnika wrzecionka podcinającego minimum 0,75kW • Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego 8500obr/min • Średnica końcówki wrzecionka podcinającego Ø 20 mm • Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego górnego Ø 80mm • Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego dolnego Ø 125mm • Zapotrzebowanie powietrza w górnym układzie odpylania górnym 400m3/h • Zapotrzebowanie powietrza w dolnym układzie odpylania 1000m3/h • Możliwość stosowania kątomierza

Kody CPV

43812000-8 Piły

Miejsca realizacji

adres

Kraj: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Poznań

Gmina: Poznań-Grunwald

Miejscowość: Poznań

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

CENA: max 80 pkt a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). b) ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 80 pkt c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punkty.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w ramach kryterium przyznawana będzie zgodnie poniższym: a) do 20 dni* – 20 pkt; b) od 21 do 50 dni* – 10 pkt; c) od 51 do 80 dni* – 5 pkt. d) powyżej 80 dni* – 0 pkt. (* dni kalendarzowe)