Oprogramowanie 3D – zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

 

Opis

Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2021 dotyczące: Oprogramowanie do modelowania i renderingu 3D Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy

• oprogramowanie graficzne pracujące w trójwymiarze pozwalające projektować zabu-dowy ekspozycyjne i meble nadając im odpowiedni kształt, kolor, a także dekor
• oprogramowanie musi mieć możliwość parametrycznego projektowania elementów
• oprogramowanie musi być rozwiązaniem desktopowym z dożywotnią licencją
• oprogramowanie musi pozwalać na dowolne modelowanie i rendering brył
• oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Windows
• oprogramowanie musi być wyposażone w biblioteki wzorów dekorów płyt meblowych odpowiadających tym, które występują w sprzedaży na rynku • oprogramowanie musi być wyposażone w biblioteki okuć meblowych odpowiadających tym, które występują w sprzedaży na rynku wraz z automatycznym ich dostosowaniem
• oprogramowaniem musi posiadać wbudowane projekty mebli
• oprogramowanie musi pozwalać na generowanie wizualizacji, a także dokumentacji tech-nicznej zaprojektowanych elementów • oprogramowanie musi pozwalać na optymalizowanie i generowanie plików do wiercenia i cięcia na maszynie nestingowej CNC • oprogramowanie musi być wyposażone w postprocesor łączący w odpowiedni sposób oprogramowanie z maszyną CNC Zamawiającego
• oprogramowanie musi pozwalać na generowanie etykiet opisowych dla wycinanych ele-mentów wraz z oznaczeniem nazwy formatki, a także w przypadku płyt meblowych – ozna-czenia okleinowanych obrzeżem krawędzi
• dopuszcza się wykorzystanie grupy maksymalnie trzech kompatybilnych ze sobą progra-mów/modułów do spełnienia niezbędnych funkcji • szkolenie z oprogramowania – minimum 8 godzin

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Kody CPV: 48322000-1 Pakiety oprogramowania graficznego

Miejsca realizacji: Poznań, Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe: TAK

Opis: CENA: 80 pkt. a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). b) ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej x 80 pkt / cena oferowana c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punkty.

Czy kryterium cenowe: NIE

Opis:
Czas dostawy: max 20pkt Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w ramach kryterium przyznawana będzie zgodnie z określonymi poniżej wagami: a) do 15dni*– 20 pkt; b) od 16 do 30dni*– 10pkt; c) od 31 do 40 dni*– 5pkt. d) Powyżej 40 dni* -0pkt (* dni kalendarzowe)

 

Pliki do pobrania:
– zapytanie, 
– załącznik nr 1.