Okleiniarka prostolinijna – zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 z dnia 13.11.2020

Termin składania ofert: 2020-11-24 16:00:00

Data opublikowania ogłoszenia: 2020-11-13

Planowany termin podpisania umowy: 2020-12

—————————————————————————————————————

Powstaje w kontekście projektu:

POIR.02.03.05-30-0073/19 – Rozwój Firmy Mabit poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych i wdrożenie do oferty nowej modułowej, kastomizowalnej zabudowy

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach: a. modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych wskaźników; b. zmiany szczegółowych terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z zastrzeżeniem terminów określonych w kryteriach, za które Oferent otrzyma punkty); c. zmiany sposobu i terminu płatności wynagrodzenia wynikające ze zmian w zakresie przedmiotu umowy wprowadzonych w trakcie jej realizacji lub innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d. zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub dokumentów programowych.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2020-11-13

  1. 1. Zapytanie ofertowe

    Pobierz

  2. 2. Wzór formularza ofertowego

    Pobierz

—————————————————————————————————————

 

Część 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 z dnia 13.11.2020

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Opis

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.05.2021 r. Okleiniarka prostolinijna – urządzenie fabrycznie nowe – Urządzenie przeznaczone do wykończenia wąskich krawędzi płyt drewnopochodnych obrzeżem typu PCV i drewnianym – Minimalny zakres pracy urządzenia: nakładanie kleju, obcinanie wstępne, obcinanie na gotowo, frezowanie naddatku obrzeża – Prosty w obsłudze panel obsługujący pracę maszyny. – Możliwość szybkiego przestawienia docisku przy pracy z doklejką drewnianą. – Minimalne wymiary stołu roboczego – 1940x540mm – Minimalna wysokość stołu roboczego – 902mm – Możliwość obróbki grubości materiałów w zakresie nie mniejszym, niż 10-50mm – Możliwość stosowania obrzeża z rolki o w zakresie nie mniejszym, niż 0,6-2mm – Możliwość stosowania doklejki drewnianej – minimalna grubość 5mm – Minimalna prędkość posuwu materiału – 5m/min – Minimalna szerokość elementu – minimum 70 mm – Minimalna długość elementu – minimum 190 mm – Ciśnienie robocze pracy – 6-7 bar – Całkowita moc grzewcza – 1,35 – 1,5 kW – Temperatura robocza urządzenia – ~190 – 220 ºC – Pojemność zbiornika klejowego – minimum 1 kg – Średnica króćca odciągowego – 120mm – Minimalna waga urządzenia – 250kg – Maksymalna waga urządzenia – 350kg – Elementy konstrukcyjne utrzymujące agregaty wykonane z żeliwa – Minimalna moc silnika agregatu obcinającego – 0,34 kW – Średnica piłek agregatu obcinającego – 90mm – Prędkość obrotowa agregatu obcinającego – minimum 12 000 obrotów / min. – Minimalna moc silnika agregatu frezującego – 0,75 kW – Promień pracy agregatu frezującego – R= 2mm – Prędkość obrotowa agregatu frezującego – minimum 12 000 obrotów / min. – Minimalna wymagana gwarancja na urządzenie to 12 miesięcy

Okres gwarancji

Minimalna wymagana gwarancja na urządzenie to 12 miesięcy

Kody CPV

42000000-6 Maszyny przemysłowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Poznań

Gmina: Poznań-Grunwald

Miejscowość: Poznań

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

CENA: max 80 pkt a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). b) ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 80 pkt c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punkty.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w ramach kryterium przyznawana będzie zgodnie z poniższym: a) do 30 dni* – 20 pkt; b) od 31 do 60 dni* – 10 pkt; c) od 61 do 90 dni* – 5 pkt. d) powyżej 90 dni* – 0 pkt (* dni kalendarzowe)