Odciąg wiórów – zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020 z dnia 13.11.2020

Termin składania ofert: 2020-11-24 16:00:00

Data opublikowania ogłoszenia: 2020-11-13

Planowany termin podpisania umowy: 2020-12

—————————————————————————————————————

Powstaje w kontekście projektu:

POIR.02.03.05-30-0073/19 – Rozwój Firmy Mabit poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych i wdrożenie do oferty nowej modułowej, kastomizowalnej zabudowy

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach: a. modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych wskaźników; b. zmiany szczegółowych terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z zastrzeżeniem terminów określonych w kryteriach, za które Oferent otrzyma punkty); c. zmiany sposobu i terminu płatności wynagrodzenia wynikające ze zmian w zakresie przedmiotu umowy wprowadzonych w trakcie jej realizacji lub innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d. zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub dokumentów programowych.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2020-11-13

  1. 1. Zapytanie ofertowe

    Pobierz

  2. 2. Wzór formularza ofertowego

    Pobierz

 

—————————————————————————————————————

 

Część 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020 z dnia 13.11.2020

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Opis

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.05.2021 r. Odciąg wiórów – urządzenie fabrycznie nowe • urządzenie pozwalające na odciąganie pyłów i wiórów drzewnych z obrabiarek różnego typu; • urządzenie musi posiadać zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie; • zanieczyszczenia z filtra muszą być usuwane do hermetycznego worka z możliwością szybkiego rozładunku; • minimalna moc silnika to 5,0 kW; • napięcie znamionowe 400V, 50 Hz • minimalny zakres obrotów urządzenia to 3000 obr/min • minimalna wydajność odsysania to 6500m3/h • minimalna prędkość zasysania to 28 m/s • minimalna powierzchnia filtracyjna to 16m2 • minimala liczba filtrów – 35 szt. • minimalna waga urządzenia – 230kg • maksymalna waga urządzenia – 280kg • minimalna wymagana gwarancja na urządzenie to 12 miesięcy

Okres gwarancji

minimum 12 miesięcy

Kody CPV

39714000-0 Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Poznań

Gmina: Poznań-Grunwald

Miejscowość: Poznań

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

CENA: max 80 pkt a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). b) ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 80 pkt c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punkty.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

TERMIN WYKONANIA: max 20 pkt. Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w ramach kryterium przyznawana będzie zgodnie z poniższym: a) do 30 dni* – 20 pkt; b) od 31 do 60 dni* – 10 pkt; c) od 61 do 90 dni* – 5 pkt d) powyżej 90 dni* – 0 pkt (* dni kalendarzowe)