Centrum obróbcze – zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 z dnia 13.11.2020

Termin składania ofert: 2020-11-24 16:00:00

Data opublikowania ogłoszenia: 2020-11-13

Planowany termin podpisania umowy: 2020-12

—————————————————————————————————————

Powstaje w kontekście projektu:

POIR.02.03.05-30-0073/19 – Rozwój Firmy Mabit poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych i wdrożenie do oferty nowej modułowej, kastomizowalnej zabudowy

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach: a. modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych wskaźników; b. zmiany szczegółowych terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z zastrzeżeniem terminów określonych w kryteriach, za które Oferent otrzyma punkty); c. zmiany sposobu i terminu płatności wynagrodzenia wynikające ze zmian w zakresie przedmiotu umowy wprowadzonych w trakcie jej realizacji lub innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d. zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub dokumentów programowych.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2020-11-13

  1. 1. Zapytanie ofertowe

    Pobierz

  2. 2. Formularz ofertowy

    Pobierz

—————————————————————————————————————

 

Część 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 z dnia 13.11.2020

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Opis

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.05.2021 r. 1. Centrum obróbcze CNC – urządzenie fabrycznie nowe Specyfikacja: – Urządzenie przeznaczone do obróbki krzywolinijnej skrawaniem materiałów takich jak dibond, sklejka, płyty wiórowe meblowe, MDF, plexiglass, kompozyty aluminiowe, PVC, hips itp. – Minimalna powierzchnia użytkowa obrabiarki 2080 x 4080 [mm]; – Urządzenie musi być́ wyposażone w stół podciśnieniowy z możliwością mocowania mechanicznego; – Urządzenie musi być wyposażone w certyfikowane odgrodzenie miejsca pracy; – Urządzenie musi być wyposażone w pompę podciśnieniową o wydajności minimalnej 240m/h oraz ciśnieniu końcowym nie większym niż 100mbar; – Dokładność pracy urządzenie +/- 0,02mm; – Zakres pracy urządzenia w osi Z – 300 mm; – Do napędu obrabiarki muszą zostać zastosowane silniki SERVO AC na przekładniach planetarnych; – Urządzenie wyposażone w listwy helikalne na osi x oraz y; – Wszystkie osie na prowadnicach szynowych; – Napęd narzędzia skrawającego silne, chłodzone powietrzem, bezszczotkowe wrzeciono prędkość́ obrotowa wrzeciona od 6 do 24 tys. obr./min. Minimalnej mocy 8kW; – Urządzenie musi być wyposażona 5 pneumatycznie wysuwanych kołków pozycjonują-cych; – Wyposażenie obrabiarki w kompletny liniowy magazyn narzędzi (minimum 8 szt) z moż-liwością ich automatycznej wymiany; – Wbudowane oprogramowanie np. typu CAD/CAM lub równoważne; minimalne wyma-ganie to program 2.5D; – Możliwość importu gotowych plików z innych programów; – Sterowanie maszyną za pomocą kontrolera który posiada własny procesor i pamięć operacyjną oraz ręczny manipulator ułatwiający pozycjonowanie; – Komunikacja z jednostką sterującą poprzez USB, LAN oraz WIFI; – Urządzenie musi posiadać funkcję powrotu do dalszej pracy po utracie zasilania; – Urządzenie musi być wyposażone w kamerę pozycjonującą do odczytu znaczników na-noszonych na materiały drukowane, przeznaczone do docięcia do kształtu; – Ze względu na wymóg stabilności pracy, minimalna waga urządzenia musi wynosić 3500 kg. – Urządzenie musi być wyposażone w zgarniacz wyciętych elementów z funkcją czyszcze-nia stołu roboczego – pozwalający na zgarnianie elementów o wadze do 70kg; – Zgarniacz musi pozwalać na przesuwanie materiału o minimalnej grubości przynajmniej 6mm; – Urządzenie musi być wyposażone w sprężarkę tłokową olejową wytwarzającą minimalne nadciśnienie tłoczenia 1.0 MPa i wydajność minimum 670L/min, a także pojemność zbiornika na minimum 270 L. Sprężarka musi posiadać osuszacz powietrza. – Urządzenie musi posiadać stół odbiorczy z pasem transmisyjnym pozwalającym na od-biór wyciętego materiału. – Minimalna wymiar powierzchni roboczej stołu odbiorczego: 2080 x 2700 [mm]; – Stół odbiorczy musi być wyposażony w system automatycznie przesuwający materiał do przodu w przypadku zdjęcia części materiału przez operatora; – Stół odbiorczy musi mieć zamontowany koła transportowe i system połączeniowy ze stołem roboczym służącym do obróbki materiału; umożliwiający swobodne podłączanie i odłączanie stołu odbiorczego – Oprogramowanie urządzenia musi pozwalać na obsługę plików z zewnętrznych programów typu CAD/CAM do projektowania ekspozycji i zabudowy meblowej • Minimalna wymagana gwarancja na urządzenie to 24 miesiące

Okres gwarancji

minimum 24 miesiące

Kody CPV

42612000-9 Centra obróbkowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Poznań

Gmina: Poznań-Grunwald

Miejscowość: Poznań

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

CENA: max 80 pkt a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). b) ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 80 pkt c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punkty.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin wykonania: maksymalna ilość punktów: 20 pkt. Opis: Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w zgodnie z wagami: a) do 80 dni* – 20pkt b) od 81 do 110 dni* -10pkt c) od 111 do 140 dni* –5 pkt d) powyżej 140 dni* -0 pkt (*dni kalendarzowe)