Aplikacja mobilna – zapytanie

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021 

 

Opis

Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2021 dotyczące: Zaprogramowanie aplikacji mobilnej pozwalającej na konfigurację i personalizację zabudowy

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy

• wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilna webowej do obsługi przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych i desktopowych
• system musi pozwolić na konstruowanie z predefiniowanych elementów modułowej zabudowy ekspozycyjnej w postaci kontenera ekspozycyjnego, a także ich wycenianie online i ostateczne złożenie zamówienia
• system musi mieć czytelny layout z wykorzystaniem zasad „user experience” – wykonawca zobowiązany jest do przygotowania trzech wersji layout’u – do akceptacji i wyboru Zamawiającego
• system musi pozwalać na dowolne skonfigurowanie cech produktu takich jak materiały, kolor, moduły okienne, ścienne, drzwiowe, dekory podłóg i rodzaje wykończeń
• konfiguracja produktu musi odbywać się w sposób wizualny – widoczny dla użytkownika w formie przestrzennej – przygotowanie niezbędnych elementów graficznych należy do zadań Wykonawcy
• dopuszcza się wykonanie aplikacji jako odpowiednio stworzonego portalu internetowego działającego przez przeglądarki mobilne i desktopowe
• po konfiguracji zabudowy ekspozycyjnej przez klienta, system musi wygenerować cenę produktu, a także szacunkowy termin realizacji zamówienia – niezbędne dane zostaną udostępnione przez Zamawiającego

• system musi pozwalać na złożenie zamówienia na ekspozycyję poprzez aplikację
• system musi wygenerować instrukcję montażu końcowego produktu względem dobra-nych podzespołów modułowej zabudowy
• system musi pozwalać na upload plików przedstawiających założenia graficzne • system należy zainstalować na serwerze wskazanym przez Zamawiającego
• Zamawiający będzie upoważniony do przeprowadzenia minimum trzy dniowych testów systemu przed akceptacją finalnej wersji oprogramowania

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Kody CPV: 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Miejsca realizacji: Poznań, Polska

 

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe TAK

Opis

CENA: 80 pkt. a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). b) ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej x 80 pkt / cena oferowana c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punkty.

Czy kryterium cenowe: NIE

Opis

Czas dostawy: max 20 pkt. Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w ramach kryterium przyznawana będzie zgodnie z określonymi wagami: a) do 20 dni*– 20 pkt; b) od 21 do 30 dni*– 10 pkt; c) od 31 do 40 dni*– 5pkt. d) Powyżej 40 dni*– 0 pkt. (* – dni kalendarzowe)

 

Pliki do pobrania: 
– zapytanie,
– załącznik nr 1.